top of page

Group

Public·103 members
Jesse Womble
Jesse Womble

Colegiul Alexandru cel Bun Gura Humorului: Orarul claselor și profesorilor


Colegiul Alexandru cel Bun Gura Humorului: Orarul claselor Èi profesorilor
Colegiul Alexandru cel Bun Gura Humorului este o instituÈie de ÃnvÄÈÄmÃnt preuniversitar din judeÈul Suceava, care promoveazÄ spiritul liber Ãn gÃndire Èi educaÈia de calitate. Colegiul oferÄ cursuri pentru ciclul gimnazial Èi liceal, Ãn domeniile ÈtiinÈe ale naturii, matematicÄ-informaticÄ, filologie Èi ÈtiinÈe sociale.
colegiul alexandru cel bun gura humorului orarOrarul claselor Èi profesorilor este disponibil pe site-ul oficial al colegiului, la adresa https://alexandrucelbun.ro/185-2/. Orarul este actualizat sÄptÄmÃnal Èi poate fi descÄrcat Ãn format PDF. Orarul conÈine informaÈii despre orele de curs, sÄlile de clasÄ, profesorii titulari Èi suplinitori, precum Èi eventualele modificÄri sau anunÈuri.


Pentru a accesa orarul, elevii Èi pÄrinÈii trebuie sÄ selecteze clasa sau profesorul dorit din meniul de pe pagina web. De asemenea, pot folosi funcÈia de cÄutare pentru a gÄsi rapid orarul dorit. Orarul este afiÈat Ãntr-un tabel cu zilele sÄptÄmÃnii pe orizontalÄ Èi orele pe verticalÄ. Fiecare celulÄ din tabel conÈine materia, sala de clasÄ Èi profesorul care predÄ la ora respectivÄ.


Orarul este un instrument util pentru organizarea activitÄÈilor Ècolare Èi extracurriculare ale elevilor Èi profesorilor. Prin consultarea orarului, elevii pot pregÄti materialele necesare pentru fiecare orÄ de curs, pot afla cÃnd au teste sau teme, pot participa la activitÄÈi opÈionale sau cercuri Ècolare, pot comunica cu profesorii sau colegii lor. Profesorii pot planifica lecÈiile, pot evalua progresul elevilor, pot coordona proiecte sau parteneriate educaÈionale, pot anunÈa evenimente sau concursuri Ècolare.


Colegiul Alexandru cel Bun Gura Humorului ÃÈi propune sÄ ofere un mediu de ÃnvÄÈare stimulant Èi modern pentru elevii sÄi, care sÄ le dezvolte competenÈele Èi abilitÄÈile necesare pentru a face faÈÄ provocÄrilor secolului XXI. Orarul este un element esenÈial al acestui proces educaÈional, care faciliteazÄ comunicarea Èi colaborarea Ãntre toÈi membrii comunitÄÈii Ècolare.


Colegiul Alexandru cel Bun Gura Humorului este situat pe Bd. Bucovina, nr. 41, Ãn oraÈul Gura Humorului, din judeÈul Suceava. Colegiul a fost ÃnfiinÈat Ãn anul 1968, sub numele de Liceul Teoretic Gura Humorului, Èi a primit numele actual Ãn anul 1990, Ãn onoarea domnitorului moldovean Alexandru cel Bun. Colegiul are o capacitate de aproximativ 1000 de elevi Èi 70 de cadre didactice, care activeazÄ Ãntr-o clÄdire modernizatÄ Èi dotatÄ cu laboratoare, bibliotecÄ, salÄ de sport, cabinet medical Èi alte facilitÄÈi.


Colegiul Alexandru cel Bun Gura Humorului este recunoscut pentru rezultatele deosebite obÈinute de elevii sÄi la examenele naÈionale Èi la olimpiadele Èi concursurile Ècolare. Colegiul are o tradiÈie bogatÄ Ãn domeniul cercetÄrii ÈtiinÈifice, participÃnd la programe Èi proiecte naÈionale Èi internaÈionale, cum ar fi CERN, Erasmus+, eTwinning sau Junior Achievement. Colegiul ÃncurajeazÄ Èi dezvoltarea personalÄ a elevilor, prin implicarea lor Ãn activitÄÈi culturale, artistice, sportive sau ecologice.


Colegiul Alexandru cel Bun Gura Humorului este un partener activ al comunitÄÈii locale, colaborÃnd cu autoritÄÈile publice, instituÈiile culturale, organizaÈiile neguvernamentale Èi agenÈii economici din zonÄ. Colegiul contribuie la promovarea valorilor Èi tradiÈiilor locale, precum Èi la dezvoltarea durabilÄ a regiunii Bucovinei. Colegiul este deschis dialogului Èi schimbului de experienÈe cu alte Ècoli din ÈarÄ Èi din strÄinÄtate, fiind membru al reÈelelor europene ELOS Èi ECO-Schools. e0e6b7cb5c


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page